Provincie Utrecht snuift inspiratie bij Selficient voor provinciale Omgevingsvisie.

In de Omgevingsvisie geeft de Provincie Utrecht haar kijk op de vraag hoe je in Utrecht in de toekomst fijn kunt wonen, werken en leven.

Het opstellen van deze visie doet de provincie in nauw overleg met allerlei deskundigen. Ter beantwoording van vragen als “Welke nieuwe ontwikkelingen zijn er? En van welke initiatieven en ideeën kunnen we leren?” laat de provincie zich inspireren door mensen die nu al bezig zijn met het oplossen van maatschappelijke vraagstukken van de toekomst. Onder de treffende titel “Inspiratie uit de praktijk” heeft de provincie het Selficient-huis bezocht en de fraaie video hieronder gemaakt over het Selficient-huis.

Het video-item van de Provincie Utrecht over het Selficient-huis

De Omgevingsvisie wordt omgezet en uitgewerkt in de provinciale Omgevingsverordening, daarin worden zo’n 25 provinciale verordeningen, regelingen en besluiten geïntegreerd. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten, na het nemen van verschillende tussenstappen die worden gevisualiseerd in de tourplanner, eind 2020 de definitieve Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vaststelt, zodat deze op 1 januari 2021 in werking kan treden.

De Omgevingsvisie en Omgevingsverordening hangen samen met de komst, ook met ingang van 1 januari 2021, van de nieuwe Omgevingswet. Deze wet wordt geïntroduceerd met een videootje op de volgende webpagina.

In de nieuwe Omgevingswet worden de regels van Rijk, Provincies en Gemeenten gebundeld. Burgers hebben vanaf 1 januari 2021 nog maar te maken met 1 digitaal loket voor alle vergunningen. Zo worden de regels die van toepassing zijn op bijvoorbeeld de bouw van een huis, of het organiseren van een evenement onder meer teruggebracht van 26 wetten naar 1 wet (de nieuwe Omgevingswet), van 5.000 wetsartikelen naar 350 artikelen, van meerdere bestemmingsplannen naar 1 omgevingsplan voor het hele grondgebied van een gemeente en van 25 provinciale verordeningen naar 1 Omgevingsverordening.

Met deze nieuwe Omgevingswet zet de overheid er op in dat burgers vanaf 2021 nog maar één aanvraag bij één loket hoeven te doen en een beslissing hebben binnen 8 weken in plaats van de nu nog gebruikelijke 26 weken.

Bron: Provincie Utrecht
Link: https://omgevingswet.provincie-utrecht.nl/naar-een-visie-0/participatie/inspiratie-praktijk/